Gyda'n gilydd gallwn wneud Caerdydd yn fan mwy diogel

Mannau Diogel Caerdydd

Cwestiynau Cyffredin

C. Beth yw a sut ydyn ni'n dod yn fan diogel?

Mae Caerdydd AM BYTH yn falch o hyrwyddo Mannau Diogel a byddwn yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant. Rydym yn gofyn am ymrwymiad i’r cynllun ac yn cydnabod bod eich cynnwys yn y cynllun yn arddangos ac yn meithrin mwy o gyfle cynnwys cymunedol i’ch busnes.

Mae’r syniad yn syml iawn: mae busnesau a sefydliadau yn cofrestru i fod yn Fan Diogel. Ar ôl hyfforddi staff allweddol, rhoddir sticer Mannau Diogel dewisol iddynt y gallant ei arddangos yn eu ffenestr a chofnodir eu cofrestriad ar wefan ein cynllun lleol a’n ap defnyddwyr.

C. A fydd yn rhaid i gwmnïau sy'n cofrestru ar gyfer Mannau Diogel ystyried atebolrwydd ac yswiriant pe bai rhywun yn ceisio lloches a digwyddiad posibl yn digwydd yn ein hadeilad?

Na, byddai eich yswiriant atebolrwydd cyhoeddus presennol yn talu am hyn fel y byddai i unrhyw ymwelydd â’ch adeilad.

C. A allwn ni bennu’r oriau gweithredu ar gyfer darparu cefnogaeth, h.y., pe byddem yn dweud y gellir defnyddio ein swyddfeydd fel Man Diogel rhwng 8am a 6pm, a fyddai hyn yn dderbyniol?

Gallwch, gallwch ddweud wrthym am eich oriau gweithredu wrth gofrestru a bydd y rhain yn cael eu rhestru ar eich cofnod Man Diogel.

C. Sut bydd pobl yn darganfod ein bod ni'n Fan Diogel?

Gallant ddod o hyd i’n holl aelodau Mannau Diogel trwy ddefnyddio ein apiau ffôn clyfar am ddim. Maent ar gael i’w lawrlwytho ar yr App Store ar gyfer IOS ac ar Google Play i Android. Os yw’n briodol i’ch busnes, gallwch arddangos y sticer Mannau Diogel dewisol.

C. Sut fydd y prosiect yn cael ei gynnal?

Mae Caerdydd AM BYTH wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar i bawb sy’n byw neu’n gweithio yng Nghanol Dinas Caerdydd. O ran y Mannau Diogel, rydym wedi penderfynu ymestyn y cynllun ledled Sir Caerdydd a bydd swyddogion Cyswllt Busnes Caerdydd a staff o’n cangen ddiogelwch, Partneriaeth Lleihau Trosedd Busnes Caerdydd yn erbyn Troseddau Busnes, yn monitro o ddydd i ddydd. Mae hwn yn brosiect allweddol i ni, a bydd yn parhau i gael ei adolygu’n gyson ac wedi’i gynnwys yn ein cynllun busnes 5 mlynedd.

C. Sut fydd y cynllun yn cael ei fonitro?

Mae staff Caerdydd AM BYTH ar gael yn ystod y swyddfa oriau o ddydd Llun i ddydd Gwener a byddwn yn ymrwymo i gwblhau adolygiad cynllun gyda phob busnes bob chwe mis. Byddem hefyd yn gofyn i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl i roi gwybod i ni a ydych wedi darparu Man Diogel i aelod o’r cyhoedd.

C. Sut olwg fydd ar lwyddiant?

Rydym yn bwriadu cofnodi’r nifer o weithiau y gelwir ar fusnesau cofrestredig fel Mannau Diogel ac os yw’n briodol a gyda chaniatâd, gallwn roi cyhoeddusrwydd i arferion a digwyddiadau effeithiol lle mae’r cynllun wedi cyfrannu at ddiogelwch y gymuned. Hefyd, bod canfyddiad a phrofiad pobl yng Nghaerdydd yn un mwy diogel.

C. Os ydym yn cofrestru ac yna'n penderfynu nad ydym am gymryd rhan mwyach beth ddylem ei wneud?

Cysylltwch â gweinyddwr y cynllun a fydd yn eich tynnu o’r cynllun.

C. Faint o fy staff sydd angen eu hyfforddi i gyfrif fel lleoliad Man Diogel?

Cyfrifoldeb y busnes neu’r lleoliad yw mesur faint o staff sy’n briodol i gael eu hyfforddi. Fodd bynnag, ar gyfer busnesau sydd â throsiant staff uchel neu batrymau shifft, rydym yn argymell bod yr hyfforddiant Mannau Diogel yn dod yn rhan o’r cyfnod sefydlu ar gyfer staff sy’n delio gyda chwsmeriaid fel bod rhywun yn y busnes bob amser sy’n gwybod ac yn deall y cynllun.

Back to top